Reviderade 2019-03-30

Stadgar för Gyttorps Byalag

§ 1 Namn
Föreningens namn är Gyttorps Byalag, nedan kallat Byalaget.

§ 2 Ändamål
Byalaget är ideellt, politiskt och religiöst obundet, dess ändamål är att verka för och främja en positiv utveckling för Gyttorp och dess omnejd. Byalagets ekonomiska tillgångar och frivilliga medlemsinsatser skall användas på bästa sätt för att främja detta ändamål.

 • Byalagets syften och uppgifter
  Göra Gyttorp och dess omnejd attraktivt för innevånare och besökare genom att bibehålla, utveckla och underhålla anläggningar vid bl.a. Käppstaberget och Nobel-parken.
 • Stärka ortstillhörigheten och trivseln i samhället.
 • Verka för och uppmuntra till ett välordnat Gyttorp med omgivningar.
 • Representera medlemmarna i sådana ärenden som presenteras till lokala myndigheter.
 • Verka för en levande kulturutveckling.
 • Arrangera för Byalaget lämpliga evenemang och aktiviteter, även i samarbete med andra ideella, lokala organisationer.
 • Ansöka om medel från privata och allmänna källor för upprätthållande av existerande anläggningar.

§ 3 Föreningens funktion
Se bilaga.

§ 4 Medlemskap
Medlemskap i Byalaget, som är öppet för alla, erhålls genom inbetalning av fastställd medlemsavgift, om ny medlem betalar efter den 1/10 gäller medlemskapet även under efterföljande år. Enskild, familj och föreningar äger rätt till medlemskap. Medlemskap ger rätt till att deltaga i Byalagets möten och andra aktiviteter. Medlem är skyldig att följa Byalagets stadgar och fattade beslut.

§ 5 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek fastställs vid Byalagets årsmöte.

§ 6 Utträde
Utträde ur Byalaget sker på egen begäran. Erlagd medlemsavgift återbetalas inte.

§ 7 Medlemsförteckning
Upprättas och hålls aktuell genom styrelsens försorg.

§ 8 Styrelsen
Byalagets styrelse skall bestå av ordförande, fyra ledamöter samt två suppleanter. Ordföranden väljs av årsmötet för en mandatperiod om ett år. Övriga ledamöter väljs för två år. Valet av dessa ledamöter skall saxas på sådant sätt att hälften väljs vid varje ordinarie årsmöte. Suppleanter väljs för en mandatperiod om två år, växelvis så att en alltid finns kvar som tjänstgörande. Om ledamot avgår före utgången av en mandatperiod görs fyllnadsval vid nästkommande årsmöte.

§ 9 Styrelsens mandat
Styrelsens mandat börjar direkt efter avslutat ordinarie årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt övriga funktioner som styrelsen finner behövliga. Styrelsen kallas till sammanträde av ordföranden och är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Ordföranden ansvarar för att protokoll förs och att fattade beslut verkställs. Byalagets styrelse skall inom ramen för Byalagets stadgar, fastställd budget och årsmötets direktiv:

 • leda Byalagets verksamhet
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • under gemensamt ansvar förvalta Byalagets tillgångar
 • årligen avge verksamhetsberättelse
 • sammankalla till årsmöte och förbereda de ärende som föreläggs detta
 • föreslå medlemsavgift till Byalaget
 • utse för Byalaget behövliga funktionärer och lämna dessa erforderliga direktiv

§ 10 Firmateckning
Styrelsen är inför årsmötet gemensamt ansvariga för Byalagets tillgångar. Byalaget firma tecknas av ordförande och kassör var för sig eller av styrelsen utsedd ställföreträdare.

§ 11 Räkenskaper och revision
För granskning av Byalagets räkenskaper och förvaltning väljs två revisorer på två år växelvis och två revisorssuppleanter på ett år.
Räkenskaperna skall avslutas den 31/12 och tillsammans med styrelsens protokoll och verksamhetsberättelse tillhandahållas revisorerna för granskning senast den 31/1. Revisorerna skall avlämna sin berättelse till styrelsen senast den 15/2. Innan anmärkning mot styrelsens förvaltning tas till revisionsberättelsen skall styrelsen beredas tillfälle att avge förklaring. Revisorerna har rätt att när som helst under verksamhetsåret företa inventering och granska Byalagets räkenskaper. Föreligger skäl till anmärkning skall detta anmälas till Byalagets ordförande.

§ 12 Valberedning
Valberedningen skall svara för att lämpliga kandidater till Byalagets funktionärsposter föreslås årsmötet. Valberedningen skall bestå av sammankallande och minst två ledamöter.

§ 13 Årsmötet

 • antar, ändrar och tolkar Byalagets stadgar
 • bestämmer huvudlinjerna för Byalagets verksamhet
 • beslutar om Byalagets ekonomi
 • beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen
 • fastställer arvoden och kostnadsersättningar
 • väljer styrelse och revisorer samt suppleanter för dessa
 • utser valberedning
 • behandlar inkomna förslag och motioner

§ 14 Årsmötets genomförande
Årsmötet ska utlysas senast 14 dagar innan årsmötets genomförande. Utlyses på föreningens hemsida samt med personlig inbjudan. Årsmöte skall hållas senast den 31/3
Vid årsmötet skall röstlängd/närvarolista upprättas.
Årsmötet öppnas av Byalagets ordförande eller den styrelsen härtill förordnat.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 • fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 • fastställande av dagordning
 • val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare/rösträknare för mötet
 • behandling av verksamhets- och revisionsberättelser
 • fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • beslut om arvoden och kostnadsersättningar
 • fasställande av medlemsavgift
 • val av ordförande fram till nästa årsmöte
 • val av styrelseledamöter och suppleanter
 • val av revisorer och revisorssuppleanter
 • val av valberedning
 • behandling av inkomna förslag och motioner
 • rapporter
 • övriga frågor

§ 15 Röstningsförfarande
Där annat ej anges avgörs frågor med enkel röstövervikt och öppen omröstning. Val skall dock om någon begär ske med slutna valsedlar. Är röstetalen lika vid votering skall lottning ske.

§ 16 Medlemsmöten
Medlemsmöte skall hållas  två gånger per år, varav ett är årsmöte. Ärenden som medlem anmäler till mötet skall tas upp till behandling om det kommit styrelsen tillhanda senast en månad före mötet. Kallelse till medlemsmöten sker på det sätt styrelsen beslutar.

§ 17 Ändring av stadgar
Stadgarna kan ändras på Byalagets ordinarie årsmöte, med 2/3 majoritet av de avgivna rösterna. Beslutade ändringar träder i kraft i och med att årsmötets protokoll är justerat.

§ 18 Upplösning
Byalaget upplöses om minst 2/3 majoritet av de avgivna rösterna. Dessutom krävs att frågan tagits upp på kallelsen till mötet. Om Byalaget upplöses skall styrelsen lämna förslag på hur eventuella tillgångar skall fördelas.