Ny styrelse

Ny styrelse i Gyttorps byalag. Se under Gyttorps byalag.